Gelir-Gider Bilançosu Nasıl Oluşturulur? Orka Bilgisayar 25 Ağustos 2022

Gelir-Gider Bilançosu Nasıl Oluşturulur?

e-ihracat nedir

Bir firmanın belirli bir zaman aralığındaki gelir ve giderlerini listelediği, saklayabildiği ve görüntüleyebildiği tabloya gelir-gider bilançosu denir. Bu tabloda, firmanın elde ettiği gelirler ve harcadıkları görünür. Bu sayede, firmalar ne kadar kâr ettiklerini veya ne kadar zararlarının olduğunu inceleyebilirler.

Gelir Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir-Gider Bilançosu, mali tablolar kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Tablo hazırlanırken, asıl eylemlerden sağlanan gelirler ile sürekli olan diğer normal eylemlerden sağlanan gelirler ayrı ayrı gösterilmelidir. Ayrıca, asıl eylemler için harcanan giderler ve sürekli olan diğer normal eylemlerin giderlerine ek olarak olağandışı gider harcamaları da birbirinden ayrı olarak gösterilir.

Gelir Gider Tablosunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Net Satı Bilgileri, Brüt Satış Bilgileri, Satışlara Ait İndirimler, Maliyet Bilgisi, Faaliyetlere Ait Giderler, Faaliyetlerden Elde Edilen Kâr veya Zarar Bilgileri, Diğer Faaliyetlere Ait Olağan Gelirler, Diğer Faaliyetlere Ait Olağan Giderler, Olağan Kârlar ya da Olağan Zararlar, Olağandışı Gelir Bilgileri, Olağandışı Gider Bilgileri, Finansmana Ait Giderler, Dönemsel Kârlar ve de Zararlar ve son olarak Vergi Ödemeleri, gelir-gider tablosunda bulunması gerekli olan bilgilerdir.

Gelir Gider Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Öncelikle, gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemeli. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca, belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başlarında ve sonlarında maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. Ek olarak, maddi ve maddi olmayan, duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. Öte yandan, maliyetler: maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır. Bunların yanı sıra, arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. Ek olarak, bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve kârlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.