KVKK admin 3 Haziran 2022

KVKK
Gizlilik Sözleşmesi

KVKK

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
1
Konu ve Amaç

Şirket, Gizlilik Taahhüdü Verenden alacağı Orka Bilgisayar Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ve aşağıda madde 2’ de tanımlanan Gizli Bilgileri, Gizlilik Taahhüdünde bulunan tarafa verecektir. İş bu Sözleşme, Şirket’ in Gizlilik Taahhüdü Veren’ e açıklayacağı ve/veya aktaracağı her türlü toplantı ve/veya iletişim sırasında doğrudan ya da dolaylı olarak sözlü, yazılı, elektronik veya maddi veya gayri maddi olarak herhangi bir başka şekilde açıklanan ve aşağıda Madde 2’ de Gizli Bilgi olarak tanımlanan her türlü bilgilerin değişiminin düzenlenmesi ve aktarılan bilgilerin korunmasına yönelik hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

2
Gizli Bilginin Tanımı

Şirket, mali, teknik, hukuki inceleme raporları, değerleme, fizibilite, pazarlama bilgileri, tasarım, konsept çalışmaları ve bedelleri dahil ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın her türlü bilgi ve belgeleri iş bu Gizlilik Sözleşmesi ekinde Gizlilik Taahhüdünü Veren ile paylaşmış veya paylaşacaktır.
Şirket tarafından Gizlilik Taahhüdünü Veren ile paylaşılmış veya paylaşılacak her türlü bilgi ve belge Ticari sır ve gizli bilgi “Gizli Bilgi” niteliğindedir.

3
Gizlilik Taahhüdünü Veren’ in Taahhütleri

3.1 Gizli Bilgiye İlişkin Taahhütleri
3.1.1 Herhangi bir 3. Kişiye her ne suretle olursa olsun vermemeyi ve açıklamamayı;
3.1.2 3. Kişilere ifşa edilmesini önlemek üzere her türlü makul ve gerekli önlemleri almayı;
3.1.3 Doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile yürütmekte olduğu isler dışında kullanmamayı Kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gizlilik Taahhüdünü Veren, bu Gizli Bilgileri ancak kanunen zorunlu hallerde başkalarıyla paylaşabilecek olup, bilginin gizliliği hususunda da paylaştığı kişileri de uyarmak yükümlülüğündedir.
Gizlilik Taahhüdünü Veren iş bu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacağını ve aykırı davranması halinde aykırılığın sonuçlarından doğacak sair direkt zarar ve ziyan için “Gizlilik Taahhüdünü Veren”’ in doğrudan sorumlu olacağını peşinen Kabul, beyan ve taahhüt eder.

4
Gizli Bilgi Tanımına Girmeyenler

4.1 Herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaksızın daha önceden Gizlilik Taahhüdünü Veren tarafından bilinen bilgiler,
4.2 Gizlilik Taahhüdünü Veren’ in kusuru, ihmali ve/veya bu Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlali olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
4.3 Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, bu tür ifşa yükümlülüğünün “Gizlilik Taahhüdünü Veren” tarafından Şirket’ e derhal yazılı olarak bildirilmiş olması koşulu ile Gizli Bilgi olarak Kabul edilmeyecektir.

5
Gizli Bilgilerin Mülkiyeti

Taraflar, mülkiyeti Şirkete ait tüm Gizli Bilginin ve bu bilgilerdeki hakların tamamen Şirket yetki ve sorumluluğunda olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin,
Gizlilik Taahhüdünü Veren’ e herhangi bir hak, imtiyaz veya öncelik bahsetmeyeceğini Kabul eder. Taraflar ayrıca, Şirket’ e ait Gizli Bilgiler’ in değerli Ticari sırları içerdiğini ve Şirket’ in bunları Gizlilik Taahhüdünü Verene vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını Kabul ederler. 

6
Alınması Gereken Önlemler

Gizlilik Taahhüdünü Veren, Şirket’ e ait Gizli Bilgiler’ in iş bu Sözleşme’ ye aykırı biçimde açıklandığından veya bu tür bilgilerin gizliliğinin herhangi bir şekilde ihlal edildiğinden haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak Şirket’ I bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür. 

7
Gizli Bilginin İadesi

Tüm Gizli Bilgiler (herhangi bir surette bir örneği alınmaksızın ve tüm kopyaları ile), Taraflar arasındaki iş birliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması veya sonra ermesi halinde, Şirket’ in ayrıca ihtarına gerek kalmaksızın derhal Şirket’ e bir tutanak eşliğinde iade edilir. 
Söz konusu Gizli Bilgiler’ in iadesinin mümkün olmaması halinde ise, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde silinmesi veya imhası Gizlilik Taahhüdünü Veren tarafından gerçekleştirilecektir. Bu imha üzerine söz konusu Gizli Bilgiler’ in tamamen silindiği veya imhasının gerçekleştiği konusunda yazılı bir belge Gizlilik Taahhüdünü Veren tarafından Şirket’ e verilecektir.

8
Devir ve Süre

Gizlilik Taahhüdünü Veren’ in gizlilik yükümlülükleri iş bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini takiben yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.

9
Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumunda ve iş bu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri Yetkili olacaktır. 

10
Sözleşme Değişikliği

Bu Sözleşme, Tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Sözleşme üzerinde Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki Tarafın da Yetkili Temsilcilerince imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez. 

11
Bildirim

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Sözleşme’ ye göre yapılacak her türlü ihbar ve bildirimler iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile tarafların bu Sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar, bu hükme uygun olarak diğer Tarafa yaptığı bildirimle farklı bir adres tespit edebilir. Adres değişikliği iş bu maddeye uygun olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece, bu Sözleşmede yazılı adreslere yapılacak bildirimler geçerli kabul edilecektir. 

12
Sözleşmenin Dili

İş bu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir anlaşmazlık veya yorum farklılığı olması halinde Türkçe hali geçerli olacak ve uygulanacaktır.

13
Masraflar

Sözleşmenin hazırlanması ve imzası ile ilgili olarak doğabilecek her türlü vergi ve sair masraflar (damga vergisi dahil) Taraflarca eşit olarak karşılanacak olup, Şirket tüm damga vergisi tutarını ödeyecek ve sonra yarısını Gizlilik Taahhüdü Veren’ e fatura edecektir. 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yükleniyor