01/01/2021 Tarihi İtibariyle E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Orka Bilgisayar 12 Şubat 2022

01/01/2021 Tarihi İtibariyle E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren, Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 3)’in;
“3.2.6. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;
1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura
uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak
geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),
2- Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden
itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan
mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,
e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen
defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.”
açıklamalarına yer verilmiştir.
19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;
“IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;
1- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş
hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki
malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal
edenler.
4- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin
gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına
ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan
gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel
kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına
ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet
ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet
reklamcılığı hizmet aracıları.
5- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre
komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.”
şeklinde,
“IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde;
a) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden
itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap
dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,
b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle
EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların
imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren,
2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya
ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,
c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet
ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap
dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe
başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve
fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,
ç) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre
komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler
1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu
paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe
başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını
tamamlayarak,
e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”
şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01/07/2020 tarihi
itibarıyla ya da yukarıdaki maddelerde yazılan şartları taşıdığı için 31/12/2020 tarihine kadar
e-Fatura Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin 01/01/2021 tarihi itibarıyla e-Defter
uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, 2020 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin de 01/01/2021
tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen özelliklere haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar
bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmamaları açısından
31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), e-Defter uygulamasına ilişkin hazırlıklılarını
tamamlayarak, aşağıdaki adres üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
Duyurulur.

Kaynakça

http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-Defter_Duyuru_son.pdf