E-Fatura Nedir? E-Fatura Zorunluluğu Bulunan Sektörler Nelerdir? Orka Bilgisayar 1 Ağustos 2022

E-Fatura Nedir? E-Fatura Zorunluluğu Bulunan Sektörler Nelerdir?

e-ihracat nedir

E-Fatura Nedir?

E-fatura, elektronik ortamda oluşturulan ve alıcıya gönderilen fatura türüdür. E-fatura türleri sayesinde faturanın bastırma ve kargolama maaliyetlerinden tasarruf etmiş olursunuz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-fatura, Vergi Usul Kanunu’nca belirlenen esaslara göre hazırlanır. E-fatura kullanacaksanız, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Portal’ını kullanabilir ya da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen entegratör kuruluşlardan hizmet alabilirsiniz. E-Fatura uygulamasına geçmek için öncelikle, Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmalı sonrasında ise mali mührünüzü temin etmeniz gerekir. Eğer şahıs firmasıysanız, e-imza almanız E-Fatura uygulamasına geçiş yapabilmeniz için yeterlidir. 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen işletmeler e-Fatura sistemine geçiş yapmak zorundadır. Eğer şirketiniz, bu şirketler arasında değilse bile, sisteme başvuru yapma ve e-fatura kullanma şansınız hala mevcut.

E-Fatura Zorunluluğu Bulunan Sektörler Nelerdir?

2019 yılında yayımlanan 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 22 Ocak 2022 tarihinde bazı değişikliklere gidilmiştir. 535 numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, E-Fatura uygulama zorunluluğu barındıran şirketler aşağıdaki gibidir.

 • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL,
 • 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL,

ve üzeri olan mükellefler.

 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler.
 • Özel Tüketim vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 653 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri, internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı):
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.